Breaking News
Home / Αρχαίοι Έλληνες και χιούμορ / Αρχαία Ελληνικά αποφθέγματα

Αρχαία Ελληνικά αποφθέγματα

 1. ΝΟΜΩ ΠΕΙΘΟΥ. Να πειθαρχείς στους νόμους
 2. ΓΟΝΕΙΣ ΑΙΔΟΥ. Να σέβεσαι τους γονείς σου.
 3. ΗΤΤΩ ΥΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥ. Να υποτάσσεσαι στο δίκαιο.
 4. ΓΝΩΘΙ ΜΑΘΩΝ. Γνώριζε μαθαίνοντας.
 5. ΑΚΟΥΑΣ ΝΟΕΙ. Κατανόησε αφού ακούσεις.
 6. ΣΑΥΤΟΝ ΙΣΘΙ. Γνώρισε τον εαυτό σου.
 7. ΓΑΜΕΙΝ        ΜΕΛΛΕ. Σκόπευε να πανδρευθείς.
 1. ΚΑΙΡΟΝ       ΓΝΩΘΙ. Φρόντιζε να διακρίνεις την κατάλληλη στιγμή.
 2. ΦΡΟΝΕΙ       ΘΝΗΤΑ. Να σκέφτεσαι ως θνητός.
 3. ΞΕΝΟΣ          ΩΝ ΙΣΘΙ. Να έχεις συναίσθηση ότι είσαι ένας φιλοξενούμενος.
 4. ΕΣΤΙΑΝ        ΤΙΜΑ. Να τιμάς την οικογενειά σου.

14. ΑΡΧΕ ΣΕΑΥΤΟΥ. Να κυριαρχείς στον εαυτό σου.

 1. ΦΙΛΟΙΣ          ΒΟΗΘΕΙ. Να βοηθάς τους φίλους σου.
 2. ΘΥΜΟΥ       ΚΡΑΤΕΙ. Να συγκρατείς τον θυμό σου.
 3. ΦΡΟΝΗΣΙΝ        ΑΣΚΕΙ. Να συμπεριφέρεσαι με φρόνηση.
 4. ΠΡΟΝΟΙΑΝ       ΤΙΜΑ. Να τιμάς την πρόνοια του Θεού.
 5. 19.0ΡΚΩ ΜΗ ΧΡΩ. Να μην ορκίζεσαι.
 6. ΦΙΛΙΑΝ        ΑΓΑΠΑ. Να αγαπάς τη φιλία.
 7. ΠΑΙΔΕΙΑΣ           ΑΝΤΕΧΟΥ. Να είσαι προσηλωμένος στην παιδεία.
 8. ΔΟΞΑΝ         ΔΙΩΚΕ. Να επιδιώκεις την δόξα.
 9. ΣΟΦΙΑΝ      ΖΗΛΟΥ. Να αναζητάς την σοφία.
 10. ΚΑΛΟΝ        ΕΥ ΛΕΓΕ. Να επαινείς το ωραίο.
 11. ΨΕΓΕ    ΜΗΔΕΝΑ. Να μην κατηγορείς κανένα.
 12. ΕΠΑΙΝΕΙ    ΑΡΕΤΗΝ. Να επαινείς την αρετή.
 13. ΠΡΑΤΤΕ      ΔΙΚΑΙΑ. Να πράττεις πάντοτε το δίκαιο.
 14. ΦΙΛΟΙΣ         ΕΥΝΟΕΙ. Να ευνοείς τους φίλους σου.
 15. ΕΧΘΡΟΥΣ            ΑΜΥΝΟΥ. Να προφυλλάσεσαι από τους εχθρούς σου.
 16. ΕΥΓΕΝΕΙΑΝ    ΑΣΚΕΙ. Να συμπεριφέρεσαι πάντοτε με ευγένεια.

31. ΚΑΚΙΑΣ ΑΠΕΧΟΥ. Να απέχεις από την κακία.

 1. ΚΟΙΝΟΣ      ΓΙΝΟΥ. Να ενδιαφέρεσαι για τα δημόσια πράγματα.
 2. ΙΔΙΑ        ΦΥΛΑΤΤΕ. Να περιφρουρείς οτι είναι δικό σου.
 3. ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ  ΑΠΕΧΟΥ. Μακριά από τα ξένα πράγματα.
 4. ΑΚΟΥΕ         ΠΑΝΤΑ. Να ακούς τα πάντα.
 5. ΕΥΦΗΜΟΣ         ΙΣΘΙ. Να τηρείς θρησκευτική σιγή.
 6. ΦΙΛΩΝ           ΧΑΡΙΖΟΥ. Να κάνεις τα χατήρια των φίλων σου.
 7. ΜΗΔΕΝ        ΑΓΑΝ. Να μην υπερβάλλεις.
 8. ΧΡΟΝΟΥ   ΦΕΙΔΟΥ. Οικονομία στον χρόνο σου.
 9. ΟΡΑ        ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Να κοιτάζεις το μέλλον.
 10. ΥΒΡΙΝ            ΜΙΣΕΙ. Να μισείς τη βίαιη και προσβλητική συμπεριφορά.
 11. ΙΚΕΤΑΣ        ΑΙΔΟΥ. Να σέβεσαι αυτούς που έχουν καταφύγει σε ιερούς ναούς.
 12. ΠΑΣΙΝ            ΑΡΜΟΖΟΥ. Να ταιριάζεις με όλους.

44. ΥΙΟΥΣ ΠΑΙΔΕΥΕ. Να μορφώνεις τους γιούς σου.

 1. ΕΧΩΝ  ΧΑΡΙΖΟΥ. Οταν έχεις να χαρίζεις.
 2. ΔΟΛΟΝ        ΦΟΒΟΥ. Να φοβάσαι τον δόλο.
 3. ΕΥΛΟΓΕΙ  ΠΑΝΤΑΣ. Να επαινείς όλους τους ανθρώπους.
 4. ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ  ΓΙΝΟΥ. Να είσαι φίλος της σοφίας.
 5. ΟΣΙΑ     ΚΡΙΝΕ. Να κρίνεις σύμφωνα με το δίκαιο των θεών.
 6. ΓΝ0ΥΣ           ΠΡΑΤΤΕ. Πρώτα να σκέφτεσαι και ύστερα να πράττεις.
 7. ΦΟΝΟΥ        ΑΠΕΧΟΥ. Μακριά από φόνο.
 8. ΕΥΧΟΥ         ΔΥΝΑΤΑ. Να εύχεσαι για πράγματα που μπορούν να γίνουν.
 9. ΣΟΦΟΙΣ       ΧΡΩ. Να συναναστρέφεσαι με σοφούς.
  1. ΗΘΟΣ         ΔΟΚΙΜΑΖΕ. Να εξετάζεις τον χαρακτήρα του ανθρώπου.
  2. ΛΑΒΩΝ  ΑΠΟΔΟΣ. Αν πάρεις κάτι, να το δώσεις πίσω.

  56. ΥΦΟΡΩ ΜΗΔΕΝΑ. Να μην υποπτεύεσαι κανέναν.

57.ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ. Να κάνεις χρήση συστηματικών μεθόδων στο επάγγελμα, το

εμπόριο και την επιστήμη.

58.0 ΜΕΛΛΕΙΣ ΔΟΣ. Οτι είναι να δώσεις, δώστο.

 1. ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΣ  ΤΙΜΑ. Να τιμάς τις ευεργεσίες.
 2. ΦΘΟΝΕΙ      ΜΗΔΕΝΙ. Μη φθονείς κανέναν.
 3. ΦΥΛΑΚΗ  ΠΡΟΣΕΧΕ. Να προσέχεις την ασφάλειά σου.
 4. ΕΛΠΙΔΑ       ΑΙΝΕΙ. Να υμνείς την ελπίδα.
 5. ΔΙΑΒΟΛΗΝ       ΜΙΣΕΙ. Να μισείς την ψεύτικη κατηγορία.
 6. ΔΙΚΑΙΩΣ    ΚΤΩ. Να αποκτάς με δίκαιο τρόπο.
 7. ΑΓΑΘΟΥΣ           ΤΙΜΑ. Να τιμάς τους καλούς ανθρώπους.
 8. ΚΡΙΤΗΝ       ΓΝΩΘΙ. Να γνωρίζεις αυτόν που κρίνει.
 9. ΓΑΜΟΥΣ   ΚΡΑΤΕΙ. Να υποτάσσεσαι στην έγγαμη ζωή.
 10. ΤΥΧΗΝ         ΝΟΜΙΖΕ. Να πιστεύεις στην τύχη.
 11. ΕΓΓΥΗΝ     ΦΕΥΓΕ. Να αποφεύγεις την εγγύηση στον δανεισμό.
 12. ΑΠΛΩΣ         ΔΙΑΛΕΓΟΥ. Να συνδιαλέγεσαι απλά.

71.0Μ0Ι0ΙΣ ΧΡΩ. Να συναναστρέφεσαι τους ομοίους σου.

 1. ΔΑΠΑΝΩΝ         ΑΡΧΟΥ. Να ελέγχεις τα έξοδά σου.
 2. ΚΤΩΜΕΝΟΣ     ΗΔΟΥ. Να χαίρεσαι τα αποκτήματά σου.
 3. ΑΙΣΧΥΝΗΝ       ΣΕΒΟΥ. Να φοβάσαι το ντρόπιασμα.
 4. ΧΑΡΙΝ            ΕΚΤΕΛΕΙ. Να κάνεις χάρες.
 5. ΕΥΤΥΧΙΑΝ        ΕΥΧΟΥ. Να εύχεσαι την ευτυχία.
 6. ΤΥΧΗΝ         ΣΤΕΡΓΕ. Να είσαι στοργικός στην μοίρα.
 7. ΑΚΟΥΟΝ  ΟΡΑ. Να παρατηρείς οτι ακούς.
 8. ΕΡΓΑΖΟΥ ΚΤΗΤΑ. Να κοπιάζεις για πράγματα που μπορούν να αποκτηθούν.
 9. ΕΡΙΝ       ΜΙΣΕΙ. Να μισείς τις φιλονικείες. 81.0ΝΕΙΔ0Σ ΕΧΘΑΙΡΕ. Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό.
 10. ΓΛΩΤΤΑΝ           ΙΣΧΕ. Να συγκρατείς την γλώσσα σου.
 11. ΥΒΡΙΝ            ΑΜΥΝΟΥ. Να αμύνεσαι απέναντι στη βίαιη καιπροσβλητική συμπεριφορά.
 12. ΚΡΙΝΕ ΔΙΚΑΙΑ. Να κρίνεις δίκαια.
 13. ΧΡΩ        ΧΡΗΜΑΣΙΝ Χρησιμοποίησε οτι έχεις.

86. ΑΔΩΡΟΔΟΚΗΤΟΣ ΔΙΚΑΖΕ. Να δικάζεις χωρίς να δέχεσαι δώρα.

 1. ΑΙΤΙΩ   ΠΑΡΟΝΤΑ. Να κατηγορείς κάποιον όταν είναι παρών.
 2. ΛΕΓΕ    ΕΙΔΩΣ. Να μιλάς γνωρίζοντας.
 3. ΒΙΑΣ      ΜΗ ΕΧΟΥ. Μην ενεργείς με βίαιο τρόπο.
 4. ΑΛΥΠΩΣ   ΒΙΟΥ. Να ζείς χωρίς λύπη.
 5. ΟΜΙΛΕΙ        ΠΡΑΩΣ. Να φέρεσαι στους άλλους με πραότητα.
 6. ΠΕΡΑΣ           ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΜΗ ΑΠΟΔΕΙΛΙΩΝ. Να βγάζεις πέρα τις υποθέσεις σου χωρίς να φοβάσαι και να χάνεις το θάρρος σου.
 7. ΦΙΛΟΦΡΟΝΕΙ            ΠΑΣΙΝ. Να συμπεριφέρεσαι με φιλοφροσύνη προς όλους.

94. ΥΙΟΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΡΩ. Να μην καταριέσαι τους γιους σου.

 1. ΓΥΝΑΙΚΟΣ        ΑΡΧΕ. Να κυβερνάς την γυναίκα σου.
 2. ΣΕΑΥΤΟΝ           ΕΥ ΠΟΙΕΙ. Να ευεργετείς τον εαυτό σου.
 3. ΕΥΠΡΟΣΗΓΟΡΟΣ           ΠΝΟΥ. Να μιλάς με φιλικό και ευγενικό τρόπο.
 4. ΑΠΟΚΡΙΝΟΥ ΕΝ ΚΑΙΡΩ. Να απαντάς στον κατάλληλο καιρό.
 5. ΠΟΝΕΙ            MET’ ΕΥΚΛΕΙΑΣ. Να κοπιάζεις κρατώντας την καλή σου φήμη.
 6. ΠΡΑΤΤΕ    ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΣ. Να ενεργείς με σιγουριά.

101. ΑΜΑΡΤΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΟΕΙ. Οταν σφάλεις να μετανοείς.

 1. ΟΦΘΑΛΜΟΥ            ΚΡΑΤΕΙ. Να κυριαρχείς των ματιών σου.
 2. Β0ΥΛΕΥ0Υ     ΧΡΟΝΩ. Να σκέφτεσαι με άνεση χρόνου.
 3. ΠΡΑΤΤΕ    ΣΥΝΤΟΜΩΣ. Οτι κάνεις να το κάνεις με ταχύτητα.
 4. ΦΙΛΙΑΝ      ΦΥΛΑΤΤΕ. Να κρατάς τις φιλίες σου.
 5. ΕΥΓΝΩΜΩΝ  ΓΙΝΟΥ. Να είσαι ευγνώμων.
 6. ΟΜΟΝΟΙΑΝ   ΔΙΩΚΕ. Να επιδιώκεις ομόνοια.
 7. ΑΡΡΗΤΟΝ          ΚΡΥΠΤΕ. Να μην φανερώνεις μυστικά.
 8. ΤΟ            ΚΡΑΤΟΥΝ ΦΟΒΟΥ. Να φοβάσαι την εξουσία.
 9. Τ0 ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΘΗΡΩ. Να κυνηγάς το συμφέρον.
 10. ΚΑΙΡΟΝ     ΠΡΟΣΔΕΧΟΥ. Να δέχεσαι την ευκαιρία με ευχαρίστηση.
 11. ΕΧΘΡΑΣ    ΔΙΑΛΥΕ. Να διαλύεις τις έχθρες.

113 .ΓΗΡΑΣ ΠΡΟΣΔΕΧΟΥ. Να δέχεσαι τα γηρατειά.

 1. ΕΠΙ         ΡΩΜΗ ΜΗ ΚΑΥΧΩ. Να μην καυχιέσαι για τη σωματική σου δύναμη.
 2. ΕΥΦΗΜΙΑΝ    ΑΣΚΕΙ. Τα λόγια σου να είναι λόγια ευσέβειας.
 3. ΑΠΕΧΘΕΙΑΝ ΦΕΥΓΕ. Να αποφεύγεις την απέχθεια.
 4. ΠΛΟΥΤΕΙ            ΔΙΚΑΙΩΣ. Να πλουτίζεις δίκαια.
 5. ΔΟΞΑΝ       ΜΗ ΛΕΙΠΕ. Να μην εγκαταλείπεις οτι αποφάσισες.
 6. ΚΑΚΙΑΝ    ΜΙΣΕΙ. Να μισείς την κακία.
 7. ΚΙΝΔΥΝΕΥΕ ΦΡΟΝΙΜΩΣ. Να διακινδυνεύεις με φρόνηση.
 8. ΜΑΝΘΑΝΩΝ            ΜΗ ΚΑΜΝΕ. Μην κουράζεσαι να μαθαίνεις.
 9. ΦΕΙΔΟΜΕΝΟΣ       ΜΗ ΛΕΙΠΕ. Μην αφήνεις τίποτε στη μέση από φειδώ.
 10. ΧΡΗΣΜΟΥΣ   ΘΑΥΜΑΖΕ. Να τιμάς τους χρησμούς.
 11. ΟΥΣ      ΤΡΕΦΕΙΣ ΑΓΑΠΑ. Οσους τρέφεις να τους αγαπάς.
 12. ΑΠΟΝΤΙ    ΜΗ ΜΑΧΟΥ. Μην τα βάζεις με άνθρωπο που δεν είναι παρών.
 13. ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ   ΑΙΔΟΥ. Να σέβεσαι τους γεροντότερους.
 14. ΝΕΩΤΕΡΟΝ     ΔΙΔΑΣΚΕ. Να διδάσκεις τους νεότερους.
 15. ΠΛΟΥΤΟ ΑΠΙΣΤΕΙ. Να μην έχεις εμπιστοσύνη στον πλούτο.
 16. ΣΕΑΥΤΟΝ          ΑΙΔΟΥ. Να σέβεσαι τον εαυτό σου.
 17. ΜΗ          ΑΡΧΕ ΥΒΡΙΖΕΙΝ. Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία.
 18. ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ          ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Να βάζεις στεφάνια με άνθη στους τάφους των προγόνων σου.
 19. ΘΝΗΣΚΕ  ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ. Να πεθαίνεις για την πατρίδα σου.
 20. ΤΩ            ΒΡΩ ΜΗ ΑΧΘΟΥ. Μην τα βάζεις με τη ζωή.
 21. ΕΠΙ         ΝΕΚΡΩ ΜΗ ΓΕΛΑ. Να μην περιγελάς τους νεκρούς.

135. ΑΤΥΧΟΥΝΤΙ ΣΥΝΑΧΘΟΥ. Να συμπάσχεις με τους δυστυχισμένους.

 1. ΧΑΡΙΖΟΥ            ΑΒΛΑΒΩΣ. Να κάνεις χάρες χωρίς να βλάπτεις.
 2. ΜΗ          ΕΠΙ ΠΑΝΤΙ ΛΥΠΟΥ. Να μην στενοχωριέσαι με τα πάντα.
 3. ΕΞ      ΕΥΓΕΝΩΝ ΓΕΝΝΑ. Να αποκτάς παιδιά από ευγενική καταγωγή.
 4. ΕΠΑΓΓΕΛΟΥ      ΜΗΔΕΝΙ. Μη υπόσχεσαι σε κανέναν. 14Θ.ΦΘΙΜΕΝΟΥΣ ΜΗ ΑΔΙΚΕΙ. Μην συμπεριφέρεσαι άδικα στους πεθαμένους.
 5. ΕΥ      ΠΑΣΧΕ ΩΣ ΘΝΗΤΟΣ. Να ευτυχείς ως θνητός άνθρωπος.
 6. ΤΥΧΗ       ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΕ. Μην έχεις εμπιστοσύνη στην τύχη.
 7. ΠΑΙΣ          ΩΝ ΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΘΙ. Να είσαι κόσμιος ως παιδί.
 8. ΗΒΩΝ      ΕΓΚΡΑΤΗΣ. Ως έφηβος να είσαι εγκρατής.
 9. ΜΕΣΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΣ. Ως μεσήλικας να είσαι δίκαιος.
 10. ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ       ΕΥΛΟΓΟΣ. Ως γέροντας να είσαι λογικός.

ΤΕΛΕΥΤΩΝ  ΑΛΥΠΟΣ            . Πεθαίνοντας να μην λυπάσαι.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: