Breaking News
Home / Ιστορια / Δυναμοποίηση καί ελάχιστη δόση

Δυναμοποίηση καί ελάχιστη δόση

Καί οί δύο αύτές ομοιοπαθητικές έννοιες είναι δύ­σκολο νά έξηγηθούν καί δύσκολο νά κατανοηθούν άπό τόν μή ειδικό.

Πρός τό τέλος τοϋ δέκατου όγδοου αιώνα, ό Hah­nemann άρχισε νά δουλεύει μέ δόσεις οί οποίες θά μπορούσαν νά χαρακτηριστούν σημαντικές, πού μπο­ρούσαν νά μετρηθούν, όπως: ένα δέκατο τοϋ γραμ­μαρίου άρσενικό γιά τή θεραπεία τής άκούσιας διάρ­ροιας. Δέκα όμως χρόνια άργότερα, άρχισε νά δου­λεύει μέ πολύ μικρότερες δόσεις, άπλούστατα έπειδή διαπίστωσε ότι μ’ αύτές είχε πολύ καλύτερα άπο- τελέσματα. Οί δόσεις του, πού όλο καί μίκραιναν, έπέσυραν τήν οργή τών ισχυρών φαρμακοποιών καί τή γελοιοποίηση αύτών πού άσχολοϋνταν μέ τήν και­νούργια τότε έπιστήμη τής άνόργανης χημείας, πράγμα πού προκάλεσε μεγάλη ζημιά στήν ομοιοπα­θητική γιά τά έπόμενα έκατό χρόνια.

 

Θά πρέπει νά διευκρινίσουμε ότι ή βασική άρχή τής ομοιοπαθητικής, Similia Similibus Curentur, (τά όμοια θεραπεύονται διά τών όμοιων) δέν στηρί­ζεται ούτε στή θεωρία τής ένεργοποίησης, ούτε στήν έλάχιστη δόση. “Οταν τρίβουμε μέ χιόνι ένα πόδι πού έχει πάθει κρυοπαγήματα, όταν τρώμε κρε- μύδι γιά νά άποτρέψουμε ένα κρύωμα, όταν τό πρωί – μετά άπό ένα όχι καί πολύ συνετό, άλλά πολύ χορ­ταστικό βραδινό γεύμα – τρώμε ένα στρείδι γιά νά πάρουμε καί πάλι μπροστά, δέν κάνουμε τίποτε άλλο άπό τό νά εφαρμόζουμε μιά χονδροειδή ομοιοπαθη­τική άγωγή. Στά Αγγλικά αύτή ή άγωγή περιγράφε­ται μέ τήν έκφραση: «παίρνω μιά τρίχα τοϋ σκυλιού πού μέ δάγκωσε».

Εϊναι σημαντικό νά πάρουμε μιά καθαρή ιδέα τοϋ τί έννοϋν οί ομοιοπαθητικοί μέ τή λέξη «δυναμοποίη- ση». Είναι ή λανθάνουσα δύναμη ένός φαρμάκου, πού άναπτύσσεται ή γίνεται διαθέσιμη μέ έπαναληπτι- κές διαλύσεις, μέ κονιοποίηση (άλεση, λειοτρίβιση) καί μέ μιά σειρά άπό ισχυρές δονήσεις (κούνημα ή σείηση).

Κονιοποίηση είναι ή μετατροπή τής ούσίας σέ λεπτή σκόνη μέ τρίψιμο, κοπάνισμα, χτύπημα ή σπά­σιμο.

«Γαλβανισμός» είναι ‘ίσως μιά καλύτερη λέξη γι’ αύτή τή διαδικασία, πού έκφράζει περισσότερο τήν ιδέα τής άπελευθέρωσης μιας κρυμμένης ένέργει- ας. Τό Lycopodium γιά παράδειγμα, ένεργοποιείται μέ τό σπάσιμο τών σπόρων. Τό γουδί καί ό κόπανος χρησιμοποιούνται άπό τούς γιατρούς άπό τόν δέκατο έβδομο αιώνα γιά τό τρίψιμο τών ούσιών σέ ψιλή σκό­νη. Τώρα βρίσκονται πάνω σέ πολλά τζάκια ιατρείων, σάν σύμβολο τοϋ έπαγέλματος. Σείηση είναι τό συ­νεχές κούνημα (δονήσεις) – όχι άνακάτωμα – γιά νά κατανεμηθούν ομοιόμορφα τά σωματίδια μιας ούσίας σ’ όλο τό διάλυμα.

Δείτε επίσης:

Μου έδειξαν το κόλπο για να πάρεις εύκολα επιδότηση

Το γραφείο ήταν ήσυχο.  Ύποπτα ήσυχο.  Τσέκαρα στο κινητό για απεργίες.  Τίποτα.  Μόνο δυο άτομα …

Αστυνομική ιστορία Νο9: το ξυράφι

Οι δυο αστυνόμοι κοιτάχτηκαν λίγο.  Ο ένας τελείωνε την βάρδια του, ο άλλος τώρα άλλαζε …

Τι έπαθα τη μέρα που πούλησα ναρκωτικά στα Εξάρχεια

Δεν το είχα ξανακάνει.  Αλλά χρειάζομαι τα λεφτά.   Ένας φίλος μου δάνεισε ένα σακουλάκι …

Αστυνομική ιστορία Νο10 – το ηλεκτρονικό τσιγάρο

“Σβήσε το τσιγάρο και έλα στο γραφείο μου!” Ο διοικητής είναι έξαλλος.  Δεν ξέρω γιατί. …

Γιατί θέλετε να εργαστείτε εδώ;

Καλώς ήρθατε και ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε για μια θέση στην εταιρεία μας.  Με λένε Κύριο …

Αστυνομική ιστορία Νο6: ο καθρέφτης

Είχαν ήδη πάρει το πτώμα όταν έφτασα στον τόπο του εγκλήματος.   Οι συνάδελφοι εξέταζαν …

Αστυνομική ιστορία Νο12: ροδοcop

Έσπρωχνα το λάστιχο με ένα ξύλο στον δρόμο.  Έχω δει να το κάνουν τα Αφρικανάκια …

Αστυνομική ιστορία Νο5 : περί σεξ

Μπορεί να μην είμαι ο καλύτερος αστυνόμος στον κόσμο αλλά δεν μου άξιζε αυτή η …

Αστυνομική ιστορία Νο3 : Λότο

“Δεν το πιστεύω!  Κέρδισα!” Χοροπηδούσα σαν μανιακός στον δρόμο.  Έριξα και έναν κάδο.  Στα τέτοια …

Αστυνομική ιστορία Νο4: υπόθεση 2 σε 1

“Καλά, μου το λες τώρα ότι έχω να πληρώσω κλήση;” Η γυναίκα ήταν έξαλλη.  Συνέχισε …

Αστυνομική ιστορία Νο 8 – στα κόκκινα

Είχα αργήσει και το φανάρι πορτοκαλί.  Εξέταζα το παιδί στην “Κάθοδο των Μυρίων” και έπρεπε …

Αστυνομική ιστορία Νο11: Μπόμπ Σφουγγαράκης στον ήλιο

Ήταν ηλιόλουστη μέρα και ο κόσμος πολύς στο Σύνταγμα.  Ένα παιδάκι δίπλα μου φώναζε σπαραχτικά …

Αστυνομική ιστορία Νο2: εναλλακτικοί αστυνόμοι

Θα είχα μεγάλη περιέργεια να δω στην Αθήνα αστυνομικούς με roller blade όπως έχουν στην …

Αστυνομική ιστορία: η ομάδα Δέλτα και ο Πακιστανός

Το αυτοκίνητο είχε χαλάσει στην μέση της Κηφισίας και οι δυο μοτοσυκλέτες πλησίαζαν γρήγορα.   …

Ο Νεύτωνας και η ρώγα στον ηλεκτρικό

Όλο λέμε για τους Αρχαίους Έλληνες, αλλά πριν δυο αιώνες έγινε πραγματικά επανάσταση σε επίπεδο …

Που θα βρω τα άρθρα του kissmygrass.gr ?

Κουνήθηκαν για μεγαλύτερη ασφάλεια στην διεύθυνση http://kiss.grass.social/ Αν ψάχνετε κάτι συγκεκριμένο γιατί ήρθατε από αναζήτηση στο …

Λύκειο Θηλέων παγιδευμένο εδώ και δυο εβδομάδες σε ερημική παραλία των Κυκλάδων!

Δεν είναι όσο πιασάρικο ήταν το σπήλαιο στην Ταϋλάνδη, αλλά το δουλεύω ακόμα. Όσοι ασχολούμαστε …

%d bloggers like this: