Breaking News
Home / Σχεσεις / Η γυναίκα και ο αλκοολισμός

Η γυναίκα και ο αλκοολισμός

Σπουδαιότερη απ’ το μπαρ του σπιτιού είναι η ψυχική κατάσταση της γυναίκας, που το διαθέτει. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, που έχουν στο ντουλάπι τους το μπουκά­λι με το κρασί και το ουίσκυ, αλλά σε κάθε περίπτωση πίνουν πολύ λίγο. Γι’ αυτό γεννιέται η ερώτηση, μπροστά σε ποιες ανάγκες, προβλή­ματα και συγκρούσεις καταφεύγει n γυναίκα στο αλκοόλ, γιατί είναι φανερά φυγή μπροστά από κάτι, αυτό που δίνει τπν αιτία για τπ συχνή χρήσπ του αλκοόλ.

Μερικούς παράγοντες τους έχουμε ήδπ επισπμάνει. Πάντα υπάρχουν δυσθυμίες στπ μέσπ, όταν ο άνθρω­πος πιστεύει πως δεν μπορεί να υπο­Φέρει τπ ζωή χωρίς τεχνπτές ανα­κουΦίσεις. Αισθάνεται τον κόσμο τότε μόνο σαν «υποφερτό», όταν ζει σε συμφωνία μ’ αυτόν. Γι’ αυτό είναι απαραίτπτο να έχει και να διατπρεί καλές σχέσεις με τους συνανθρώ­πους. Οπου ο ψυχικός δεσμός προς το περιβάλλον των συνανθρώπων χαλαρώνει ή καταστρέφεται, μας καταλαμβάνει n ανασΦάλεια και ο Φόβος. Η ψυχική υγεία είναι τότε μόνο σίγουρπ, όταν ο άνθρωπος μπορεί να διατπρεί τον αυτοσεβα­σμό του και το αίσθπμα τπς προσω­πικής του αξίας. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν έχουμε καλές σχέ­σεις με τους πιο κοντινούς μας ανθρώπους, στπν οικογένεια και στπν εργασία. Τπν αυτοεπιβεβαίωσή μας μας τπ δίνει n αγάππ, n ανα^ώ- ρισπ, n προσοχή και n εκτίμπσπ των άλλων. Οταν δεν είμαστε σίγουροι γι’ αυτό, n αυτοαμφισβήτπσπ και n αποξένωσπ απέναντι στο περιβάλ- λόν είναι αναπόφευκτες. Ολες οι δυσθυμίες είναι έκφρασπ διαταραγ­μένων ανθρώπινων σχέσεων.

Ιδιαίτερα οι ασταθείς εσωτερικά γυναίκες τείνουν να μεταΦέρουν στις ανθρώπινες σχέσεις τους υλικό συγκρούσεων. Η ρίζα αυτών των αισθπματικών στάσεων βρίσκεται στπν παιδική πλικία, στπν εκπαίδευ- σπ κατά τα πρώτα παιδικά χρόνια. Ολες οι κατοπινές αλκοολικές γυναί­κες είναι εσφαλμένα αναθρεμμένοι άνθρωποι: ένας υπερβολικός βαθμός από παραχάιδεμα και αυταρχική αυστπρότπτα στα παιδικά χρόνια τις έχει κάνει άτολμες, ώστε μπροστά στις κανονικές δυσκολίες τπς ζωής (που δεν μπορεί να τις αποΦύγει κανείς) τις πιάνει τρόμος περισσότε­ρο απ’ ό,ΤΙ πρέπεΙ. Η τυπική «διέ­ξοδος» του φοβισμένου είναι τότε ότι παρακάμπτει μια δυσκολία με το μεθύσι ή με το τεχνπτά δπμιουργπ- μένο «κέΦι», αν και μετά απ’ τπν αυξπμένπ κατανάλωσπ του αλκοόλ δε θ’ αργήσει να ξανάρθει n συνπθι- σμένπ δυσθυμία.

Τι δυσθυμεί τπ γυναίκα κατ’ αυτό τον τρόπο, ώστε αυτή – όταν εξαι­τίας ορισμένων λαθών τπς ανατρο­Φής υπάρχουν στπν προσωπικότπτά τπς ανεπάρκειες – να καταφεύγει συνήθως στο ποτό; Είναι αυτονόπτο ότι οι κακοί γάμοι πρέπει να ονομα­στούν εδώ σαν αιτία πρώτου βαθ­μού. Η δυστυχισμένη, n δυσαρεστη­μένη, η γυναίκα nou υηοφέρει ψυχι­κά δεν έχει μερικές φορές αρκετή ψυχική σταθερότπτα, για να αποποι- πθεί τπν «παρπγοριά», που τπς προ­σΦέρεται στο μπαρ του σπιτιού τπς. οπως είναι γνωστό, ο άνθρωπος «πίνει για να ξεχάσει». Πολλές γυναί­κες θέλουν να ξεχάσουν τπν αθλιό- τπτα του γάμου τους, όταν πέφτουν όλο και πιο πολύ στο αλκοόλ. Σχεδόν κάθε γάμος περιέχει συγκρούσεις και δυσαρμονίες. Αλλά οι σπμερινοί άνθρωποι δεν έχουν σχεδόν καθόλου πλπροφορπθεί πως να γεφυρώνουν αυτές τις ασυμφω­νίες. Απ’ τον άνθρωπο λείπει n ανθρωπογνωσία, για να καταλάβει το σύντροφό του και να μπει στο πνεύ­μα του. Γι’ αυτό διατπρούνται συζυ­γικές ασυμφωνίες επί δεκαετίες, ενώ θα μπορούσαν με ψυχοθεραπευτική βοήθεια να διευθετπθούν και να υπερνικπθούν χωρίς μεγαλπ δυσκο­λία. Συντριμμένπ απ’ τπ δυστυχία τπς, n γυναίκα χάνει μετά από λίγο καιρό το εσωτερικό τπς στήριγμα. Οποιος δε βλέπει καμιά διέξοδο από δυσάρεστες καταστάσεις, θέλει του­λάχιστον για λίγες στιγμές να απαλ­λαγεί απ’ το βάρος που τον βαραίνει διαρκώς: γι’ αυτό n στροφή προς το αλκοόλ, στο πρεμιστικό χάπι, σε κάθε είδους ανακουφιστικό μέσο. Η έλλειψπ σεξουαλικής ικανοποίπσπς οδπγεί επίσπς στον αλκοολισμό. Ολα τα ένστικτα του ανθρώπου ζπτούν επιτακτικά τπν ικανοποίπσπ. Οταν μια ορμή δεν ξεθυμαίνει κανονικά, παράγει ψυχικές και σωματικές ενστάσεις. Τα ανικανοποίπτα ένστι­κτα δπμιουργούν μια βαθιά δυσθυ­μία, ώστε για τπν υγεία του ανθρώ­που είναι απαραίτπτο να βρίσκει και σ’ αυτόν τον τομέα ευχαρίστπσπ και χαλάρωσπ. Και εδώ n παραδοσιακή εκπαίδευσπ έχει ορθώσει πολλά εμπόδια, που αντιστέκονται στπ φυσική ζωή του ανθρώπου. Πολλές γυναίκες δεν είναι σε θέσπ εξαιτίας φόβων και δισταγμών, που προέρχο­νται από εσφαλμένπ εκπαίδευσπ, να προσαρμοστούν σεξουαλικά σ’ ένα σύντροφο. Από το άλυτο σεξουαλι­κό πρόβλπμα προέρχονται άλλες συγκρούσεις στον έρωτα και στο γάμο. Η αδιαφώτιστπ γυναίκα χάνε­ται στπ δυσαρέσκεια και στπν απελ­πισία χωρίς να ξέρει ότι μπορεί να βοπθπθεί απ’ τπν ψυχοθεραπεία. Τπν πραγματική ικανοποίπσπ των ενστί­κτων, που λείπει, προσπαθεί να τπν αναπλπρώσει έστω και εν μέρει με μια άλλπ, και απ’ αυτό εξπγείται n τάσπ τέτοιων γυναικών στα γλυκά, στο αλκοόλ, στα «πρεμιστικά», που σε μια σεξουαλικά ανικανοποίπτπ γυναίκα παίζουν μεγάλο ρόλο. Εδώ πρέπει εξάλλου να τονίσουμε ότι δεν είναι μόνο n σεξουαλική ανάγκπ που οδπγεί στο πάθος: το αίσθπμα ότι δεν αγαπιέται είναι ίσως για τπ γυναίκα πιο οδυνπρό απ’ τπν καθαρή σεξουαλική κατάστασπ ανάγκπς, που είναι μόνο μια έκφρασπ τπς γενικά διαταραγμένπς σχέσπς τπς αγάππς.

Ενώ το αλκοόλ θέτει εκτός λει­τουργίας ορισμένους φόβους και δισταγμούς, δπμιουργεί μια φαινο­μενική αύξπσπ του αισθήματος τπς ισχύος και τπς προσωπικής αξίας. Απ’ αυτό αναγνωρίζει κανείς ότι κάθε γυναίκα που πίνει, βασανίζεται στπν πραγματικότπτα από αισθήματα κατωτερότητας: το αλκοόλ καλείται να τπ βοπθήσει να τα ξεπεράσει Το μεγαλύτερο αίσθπμα κατωτερότπτας τπς γυναίκας παρατπρείται, όπως είναι φυσικό, στπν πορεία και στπ διαμόρφωσπ τπς συζυγικής τπς ζωής αν αισθάνεται στο γάμο ασφα- λισμένπ, θα παρατπρήσει βέβαια εδώ κι εκεί τις ανεπάρκειές τπς, αλλά δε θα βγάλει απ’ αυτό κανένα σύμπλεγμα κατωτερότπτας, ώστε να θεωρεί τον εαυτό τπς οριστικά σαν πιο μικρό, πιο κοντό, πιο άσχπμο, πιο ανίκανο για αγάππ απ’ όλες τις άλλες γυναίκες. Υπάρχουν όμως και γυναίκες, που στπν παιδική τους πλι- κία έχουν ακρωτπριαστεί τόσο, ώστε και κάτω από κανονικές συνθήκες τα χάνουν εύκολα. Η ζπλότυππ, n φοβισμένπ, n νευρική, n φιλόνικπ γυναί­κα βρίσκει πάντα ευκαιρίες να διατα­ράξει τπν αυτοκυριαρχία τπς και τις σχέσεις τπς προς το περιβάλλον. Οι εσφαλμένοι τρόποι συμπεριφοράς οδπγούν συνήθως σε δυσμενείς αντιδράσεις απ’ το μέρος του περι­βάλλοντος. Αυτό οδπγεί πάλι σε εσωτερική απομόνωσπ, σε μίσος ενάντια στον εαυτό τπς και στον κόσμο, σε ατολμία και σε απδία για τπ ζωή: εδώ εμφανίζεται πάλι το αλκοόλ σαν ο παμπάλαιος «παρηγορnτής τπς ανθρωπότπτας», ένας παρnγορnτής όμως που τυλίγει τους παρπγορπμένους όλο και πιο πολύ στπ δυστυχία και τους οδπγεί στπν καταστροφή.


Η γυναίκα που πίνει είναι ένας άνθρωπος, που απέναντι σε οποιεσ­δήποτε δυσκολίες τπς ζωής του δεν έχει τπ δύναμπ και τπν υπομονή να τις υπερππδήσει με το σωστό τρόπο. Η κοινή γλώσσα μιλάει στο σπμείο αυτό για «αδυναμία τπς βούλπσπς»: αλλά n πραγματική αδυναμία βρί­σκεται πολύ πιο βαθιά, στο αισθπμα- τικό βίωμα, στπν επαφή με τους συνανθρώπους, στο εσωτερικό στή­ριγμα ή στπ «στάσπ». Με βάσπ τπ φοβισμένπ ασταθή κατάστασή τπς n αλκοολική γυναίκα έχει μόνο ένα μικρό περιθώριο κινήσεων: μόλις πιε­στεί απ’ τπ ζωή, αισθάνεται αμέσως αβοήθπτπ και χαμένπ, και το πρώτο που κάνει είναι να αποΦύγει τα πιε­στικά προβλήματα. Τπν αλκοολική γυναίκα μπορεί να τπ βοnθήσει κανείς, μόνο όταν τπ μάθει να έρχε­ται σε άμεσπ αντιμετώπισπ με τις δυσκολίες τπς και να τις χειρίζεται με νέο θάρρος και νέα σύνεσπ. Αυτό είναι συνήθως ένα ψυχιατρικό καθή­κον, επειδή οι φόβοι και οι αστάθειες τπς αλκοολικής γυναίκας έχουν τις ρίζες τους στπν αισθnματική τπς ζωή κι από εκεί ασκούν τις πλατιές και καταστρεπτικές επιδράσεις τους με το να ωθούν σε συμψπφιστικές προ­σπάθειες, που Οδπγούν όλο και πιο βαθιά στπ δυστυχία.
JOSEF RATTNER – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ – Η σύγχρονη γυναίκα ανάμεσα στο μύθο και στην πραγματικότητα -Η μετάφραση έγινε από το γερμανικό πρωτότυπο: «Psychologie der Frau» Εκδόσεις Η. Μανιατέας – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιώργου Βαμβαλή

Δείτε επίσης:

Εσύ πόσα ΜΒ έχεις διαθέσιμα για σχέση;

Δηλαδή εσύ σε τι φάση είσαι;  Έχεις χρόνο για σχέση;  Με την προηγούμενη το έχεις …

Νομίζετε ότι επηρεάζετε τα παιδιά σας; Ξανασκεφτείτε το!

Ήταν ένα παιδαγωγικά πετυχημένο καλοκαίρι.   Όχι μόνο έμαθαν ποδήλατο, βουτιές, κολύμπι χωρίς μπρατσάκια αλλά …

Αριθμοφοβία

«Τα μαθηματικά ήταν πάντα το χειρότερό μου μάθημα». «Ένα εκατομμύριο δολάρια, ένα δισεκατομμύριο, ένα τρισεκατομμύριο, …

%d bloggers like this: