Breaking News
Home / Ιστορια / Σκαλιζοντας την ομιχλη

Σκαλιζοντας την ομιχλη

Στό Πορτραίτο της Ευρώπης, τοϋ Salvador De Madariaga, πρώην καθηγητή των Ισπανικών Μελε­τών στό Oxford, ύπάρχει ένα θαυμάσιο κεφάλαιο μέ τίτλο «Γερμανία και Αγγλία». Έκεϊ ό συγγραφέας λέει ότι γιά τούς Γερμανούς, ή μουσική εϊναι ή ύπέρτατη τέχνη και ότι μέ τόν Bach και τόν Beetho­ven πέτυχαν τή δημιουργία φόρμας χωρίς περιεχό­μενο, πού είναι ή άνώτερη αισθητική μορφή της φόρμας. Γράφει: «Οί Γερμανοί ξεχωρίζουν σάν τό έθνος πού ή φιλοσοφία του άσχολείται άμεσα μέ τή ρευστή νεφελώδη άτμόσφαιρα της σκέψης γιά τή σκέψη. Ξεχωρίζουν έπίσης και γιά τήν ένέργεια και τήν προσπάθεια πού έχουν άφιερώσει, γιά νά θυμη­θούμε μιά θαυμάσια έκφραση τοϋ Unamumo στήν τέ­χνη τοϋ νά «Σκαλίζουν τήν ‘Ομίχλη».

Ίσως, λοιπόν, δέν είναι σύμπτωση πού ό Hahnemann ήταν Γερμανός, ότι δύο άπό τούς διασημότε­ρους μουσικούς τοϋ κόσμου ένδιαφέρονται γιά τήν ομοιοπαθητική και ότι σέ μιά άλλη μεγάλη χώρα, τήν Ινδία, ύπάρχουν πολλοί διπλωματούχοι ομοιοπαθη­τικοί.

Προσέξτε τή φράση, «Σκαλίζοντας τήν ‘Ομίχλη». Σίγουρα, σάν ομοιοπαθητικοί, αύτό άκριβώς δέν κά­νουμε γιά περισσότερα άπό 200 χρόνια; “Εχουμε πρακτική έμπειρία, ξέρουμε ότι μπορούμε νά πετύ­χουμε άπτά άποτελέσματα μέ μιά ποικιλία φαρμάκων μας – άπό φυτά, μέταλλα, άράχνες, ορυκτά, δέντρα, βότανα – τά όποια άραιώνουμε τόσο πολύ πού, γιά πολλά χρόνια, ικανοί έπιστήμονες άρνουνται νά πι­στέψουν ότι έχουν κάποια άξία. ‘ Η άπειροελάχιστη δόση είναι αύτό πού δέν μπορούν νά καταλάβουν καί νά δεχτούν οί ύλιστές, καί γι αύτό θά της άφιερώσουμε καί ιδιαίτερο κεφάλαιο.

Ό Hahnemann άπογητευόταν όλο καί περισσότε­ρο μέ τήν κατάσταση της ιατρικής τό δέκατο όγδοο αιώνα. “Οταν μετάφραζε τό Materia Medica τοϋ Cullen, άρχισε νά άναρωτιέται αν ή φλούδα τής κιγχόνης (Κινίνη) θά μπορούσε νά χρησιμοποιηθεί γιά τήν θεραπεία τοϋ πυρετού, καί πειραματίσθηκε πάνω στόν έαυτό του μέ μικρές ποσότητες κινίνης. Πρός έκπληξή του διαπίστωσε ότι μπορούσε νά προκαλέσει όλα τά συμπτώματα τοΰ ρίγους, τοΰ πυρετού καί τής άρρώστιας καί άπό κεί άρχισε νά έπεξεργάζεται μιά τελείως καινούργια – ή μάλλον ξεχασμένη άπό καιρό – μέθοδο φαρμακοθεραπείας, τής όποιας τήν άποτελεσματικότητα άρχισε νά άποδείχνει έμπειρικά πά­νω στόν έαυτό του καί τούς φίλους του. “Ετσι άρχι­σε νά «Σκαλίζει τήν ‘ Ομίχλη». ‘ Η άπειροελάχιστη δό­ση δέν ήταν τότε μέρος τής μεθόδου του, άλλά ή έμπειρία καί ή προσεχτική τήρηση άρχείων γιά κάθε άσθενή πού θεράπευσε, τοϋ έδειξε τήν άξία τής χρήσης ένός μόνο φαρμάκου, στή μικρότερη δυνατή δόση πού μπορούσε νά προκαλέσει μιά άντίδραση.

Μόνο ένας Γερμανός θά μπορούσε νά τό καταφέ­ρει αύτό. “Ενας μεθοδικός Γερμανός, πού ένδιαφερόταν γιά όλα, άκόμα καί γιά τή μουσική, τά μαθημα­τικά καί τήν πρακτική έφαρμογή τής φόρμας χωρίς περιεχόμενο.

Τι έκανε εδώ ο υπερασπιστής της ομοιοπαθητικής;  Δυο έξυπνες, πολιτικάντικες υπερβάσεις.   Από την μια το τοπίο είναι ομιχλώδες.  Κάτι σαν το “όλοι φάγαμε” του Πάγκαλου!   Σκοπός της επιστήμης είναι να βγάζει συγκεκριμένα μετρήσιμα συμπεράσματα.   Αλλά όχι!   Η ομοιοπαθητική δεν πέφτει σε αυτό το επίπεδο!   Δυο αιώνες τώρα, ακόμα στην ομίχλη είναι…   Από την άλλη μπερδεμένα και τα “φάρμακα”.   Η ομοιοπαθητική δεν έχει καμία παντελώς σχέση με την βοτανοθεραπεία.   Μέταλλα, αράχνες και ορυκτά λέει πιο πάνω…και απορεί γιατί δεν τους παίρνουν στα σοβαρά!

Μπλέκει επίσης με μαεστρία το θέμα της κινίνης, ουσία που είναι θρίαμβος της κλασσικής ιατρικής.   Λέει ότι “πειραματίσθηκε πάνω στόν έαυτό του μέ μικρές ποσότητες κινίνης.”   Μα σε ομοιοπαθητική δυναμοποίηση δεν θα είναι μικρή η ποσότητα, θα είναι ανύπαρκτη!   Και δεν μπορεί (σε αντικειμενικές συνθήκες μέτρησης) να προκαλέσει οποιοδήποτε σύμπτωμα σε άνθρωπο με αυτό!

Δείτε επίσης:

Πως να πάρεις επιδότηση σαν Τζεντάϊ

Το γραφείο ήταν ήσυχο.  Ύποπτα ήσυχο.  Τσέκαρα στο κινητό για απεργίες.  Τίποτα.  Μόνο δυο άτομα …

Αστυνομική ιστορία Νο9: το ξυράφι

Οι δυο αστυνόμοι κοιτάχτηκαν λίγο.  Ο ένας τελείωνε την βάρδια του, ο άλλος τώρα άλλαζε …

Τι έπαθα τη μέρα που πούλησα ναρκωτικά στα Εξάρχεια

Δεν το είχα ξανακάνει.  Αλλά χρειάζομαι τα λεφτά.   Ένας φίλος μου δάνεισε ένα σακουλάκι …

Αστυνομική ιστορία Νο10 – το ηλεκτρονικό τσιγάρο

“Σβήσε το τσιγάρο και έλα στο γραφείο μου!” Ο διοικητής είναι έξαλλος.  Δεν ξέρω γιατί. …

Γιατί θέλετε να εργαστείτε εδώ;

Καλώς ήρθατε και ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε για μια θέση στην εταιρεία μας.  Με λένε Κύριο …

Αστυνομική ιστορία Νο6: ο καθρέφτης

Είχαν ήδη πάρει το πτώμα όταν έφτασα στον τόπο του εγκλήματος.   Οι συνάδελφοι εξέταζαν …

Αστυνομική ιστορία Νο12: ροδοcop

Έσπρωχνα το λάστιχο με ένα ξύλο στον δρόμο.  Έχω δει να το κάνουν τα Αφρικανάκια …

Αστυνομική ιστορία Νο5 : περί σεξ

Μπορεί να μην είμαι ο καλύτερος αστυνόμος στον κόσμο αλλά δεν μου άξιζε αυτή η …

Αστυνομική ιστορία Νο3 : Λότο

“Δεν το πιστεύω!  Κέρδισα!” Χοροπηδούσα σαν μανιακός στον δρόμο.  Έριξα και έναν κάδο.  Στα τέτοια …

Αστυνομική ιστορία Νο4: υπόθεση 2 σε 1

“Καλά, μου το λες τώρα ότι έχω να πληρώσω κλήση;” Η γυναίκα ήταν έξαλλη.  Συνέχισε …

Αστυνομική ιστορία Νο 8 – στα κόκκινα

Είχα αργήσει και το φανάρι πορτοκαλί.  Εξέταζα το παιδί στην “Κάθοδο των Μυρίων” και έπρεπε …

Αστυνομική ιστορία Νο11: Μπόμπ Σφουγγαράκης στον ήλιο

Ήταν ηλιόλουστη μέρα και ο κόσμος πολύς στο Σύνταγμα.  Ένα παιδάκι δίπλα μου φώναζε σπαραχτικά …

Αστυνομική ιστορία Νο2: εναλλακτικοί αστυνόμοι

Θα είχα μεγάλη περιέργεια να δω στην Αθήνα αστυνομικούς με roller blade όπως έχουν στην …

Αστυνομική ιστορία: η ομάδα Δέλτα και ο Πακιστανός

Το αυτοκίνητο είχε χαλάσει στην μέση της Κηφισίας και οι δυο μοτοσυκλέτες πλησίαζαν γρήγορα.   …

Ένα ωραίο προϊόν στα χέρια ηλιθίων: Cosmote prepaid

Είναι μια εξαιρετική λύση για πολλά προβλήματα.  Μια κάρτα πραγματικό πασπαρτού για την ελληνική πραγματικότητα. …

Τζιν στην αλμύρα (ΑΞΟΥΜ2)

“Θες να σου πω για παιδιά, εξοχικό, διακοπές και τέτοια;” Για να λήξει μια σχέση, …

Βι αρ γιου του – (ΑΞΟΥΜ1)

Αξιοπερίεργος έρωτας ήταν. Υπερβολικά άγριος για να ζήσει και πολύ σπάνιος για να χαθεί.  Είναι …

%d bloggers like this: