Breaking News
Home / Export these / Τι είναι Γεωγραφία και πως μανθάνομεν αυτήν

Τι είναι Γεωγραφία και πως μανθάνομεν αυτήν

Φωτογραφία άπό άεροπλάνον : Τό κεντρικόν μέρος των “Αθηνών.

Στην Γεωγραφία τα παλιά βιβλία όχι μόνο δεν χάνουν την αξία τους αλλά αποκτούν νέα αίγλη με τον καιρό.   Εδώ αποσπάσματα από το βιβλίο Γεωγραφίας Α’ Γυμνασίου του 1939:

Συχνά κάμνετε περιπάτους και έκδρομάς εις τάς έξοχάς γύρω άπο τον τόπον, όπου κατοικείτε. Κατά τους περιπάτους αυτους βλέ­πετε λόφους και κοιλάδας, ποτάμια και λίμνας, δάση και άγρούς· κάποτε έπισκέπτεσθε και κανέν γειτονικον χωρίον ή γειτονικην πόλιν. Γνωρίζετε βέβαια και διάφορα μέρη της πόλεώς σας, π.χ. την άγοράν, το ταχυδρομεϊον, το δημαρχεϊον, μερικά έργοστάσια και καταστήματα κ.τ.λ.

Τά μέρη αυτά είναι πλησίον της κατοικίας σας και τά είδατε τόσον συχνά, ώστε έμάθατε άκριβως και που είναι και τί είναι και εις τί χρησιμεύουν. Όταν έμανθάνατε αυτά τά πράγματα, έμανθάνατε Γεωγραφίαν διότι ή Γεωγραφία διδάσκει τί υπάρχει εις την έπιφάνειαν της Γης, που κατοικούν άθρωποι και ποϊα είναι τά έργα και ο βίος των· με ολίγας λέξεις ή Γεωγραφία μας δίδει άκριβη γνώσιν της έπιφανείας της Γης.

Μεσολόγγι – αεροφωτογραφία

Ό καλύτερος λοιπον τρόπος διά νά μάθωμεν Γεωγραφίαν είναι νά βλέπωμεν με τά μάτια μας τους τόπους και τά πράγματα.

Άλλ’ ή Γη είναι τόσον μεγάλη, ώστε μας είναι άδύνατον νά έπισκεφθωμεν οι ίδιοι όλους τους τόπους της. Διά τουτο διδασκόμεθα δι’ αυτους άπο εικόνας και χάρτας και άπο περιγραφάς άλλων άνθρώπων, οι οποίοι τους έπεσκέφθησαν. Θά γίνη δε το μάθημά μας πολυ ευκολώτερον και ευχάριστον, άν προηγουμένως κάμωμεν έκδρομάς εις τά περίχωρά μας και με προσοχην παρατηρήσωμεν τους τόπους και τά πράγματα, τά οποία περιλαμβάνουν. Κάθε πέ­τρα, κάθε φυτόν, κάθε στάλα βροχης έχουν το καθένα κάτι νά μας διηγηθούν δια το έργον, το οποίον εκτελούν εις τον κόσμον αυτόν. Όταν δε έννοήσωμεν την ιδιαιτέραν πατρίδα, την οποίαν βλέπομεν, θα δυνάμεθα να έννοώμεν και τας χώρας, τας οποίας δεν βλέπο­μεν. Έτσι θα γνωρίσωμεν και την μεγαλυτέραν μας πατρίδα, την Ελλάδα και θα μάθωμεν καλύτερα νά την έκτιμώμεν και να την άγαπώμεν.

2. Σχέδια. — Ό ξένος μας δεν θα ήμπορουσεν εύκολα να έχη εικόνας τών Άθηνών άπο άεροπλάνον’ θα ήμπορουσεν όμως εις εν περίπτερον να προμηθευθη εν σχέδιον τών Άθηνών, όμοιον με την άπέναντι εικόνα. Αυτη δεικνύει τα μέρη τών Άθηνών, τα οποία ειδομεν και εις τας δύο φωτογραφίας. Είναι ώς νά τα βλέπη κανεις και πάλιν άπο υψηλά’ άλλ’ εις το σχέδιον παριστάνονται μόνον αΐ βάσεις, με τας οποίας τα διάφορα οικοδομήματα στηρίζονται εις την γην.

Με το σχέδιον αυτο ο ξένος μας θα ήμπορουσε πολυ εύκολα νά υπάγη άπο το ξενοδοχεϊον του εις την Άκρόπολιν. Το σχεδιον μάλιστα τον διευκολύνει περισσότερον, διότι εις αυτο είναι σημει­ωμένα τά ονόματα των οδων και των δημοσίων οικοδομημάτων, ένφ εις μίαν φωτογραφίαν τουτο είναι άδύνατον. Έπειτα, εις μίαν φωτογραφίαν όλα δεν φαίνονται έξ ίσου καθαρά, όπως εις εν σχέδιον. Το σχέδιον λέγεται άλλέως και σχεδιογράφημα.

3. Ή θέσις και αί φυσικαϊ καλλοναϊ τής Αττικής. —

To Κακοσάλεσι!

Ή Αττική φημίζεται δια το ξηρον και ύγιεινόν της κλίμα και δια τάς φυσικάς καλλονάς της. Αι μαγευτικαι άκταί, ο γαλανός ουρανός, τα χρώματα, με τά οποία βάφονται κατά τήν δύσιν τά βουνά της, κάμνουν τήν Άττικήν μίαν άπο τάς ώραιοτέρας περιοχάς δχι μόνον τής Ελλάδος, άλλά και όλης τής Ευρώπης.

Τά προϊόντα τής γεωργίας, τής άμπελουργίας και τής ορυκτωρυχίας εις τήν Άττικήν είναι ολίγα. Άρα ή Άττική δεν έχει μεγάλον φυσικον πλοΰτον. Έχει όμως καλήν γεωγραφικήν θέσιν, δηλ. θέσιν κεντρικήν και σπουδαίαν διά τάς συγκοινωνίας και διά το έμπόριον’ έχει δε και έξαίρετον λιμένα εις τον Πειραιά. Δι’ αυτο εις τήν Άττικήν άνεπτύχθησαν αι μεγαλύτεραι πόλεις της Ελλάδος, αι Αθήναι και ο Πειραιεύς.

Γ. ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οι κάτοικοι τηςΈλλάδος είναι σχεδόν όλοι έλληνικης καταγωγής. Άλλοτε έντός τών συνόρων του Κράτους μας κατοικουσαν και Τουρκοι και Βούλγαροι, προπάντων εις τας βορείας έλληνικας χώρας’ αλλ’ αυτοι πρό 16 έτών έφυγον από τήν Ελλάδα. Μόνον ολίγοι Τουρκοι (περίπου 100000) έμειναν και κατοικουν εις τήν δυτικήν Θράκην.

Εις τήν θέσιν των ηλθον και έγκατεστάθησαν 1225000 Έλληνες από τήν ανατολικήν Θρ^κην, από τήν Βουλγαρίαν, από τόν Πόντον και τόν Καύκασον. Άλλα πολλαι χιλιάδες Ελλήνων ζουν ακόμη έξω από τα σύνορά μας, εις τήν Κωνσταντινούπολιν, εις τήν Δωδεκάνησον, εις τήν Κύπρον, εις τήν βόρειονΉπειρον, εις τήν Σερβίαν και τήν Βουλγαρίαν.

Όλοι οι Έλληνες έχομεν τήν ιδίαν γλώσσαν και τήν ιδίαν θρη- σκείαν, καθώς και τα ιδια ήθη και έθιμα.

Πρό έκατόν έτών τό Έλληνικόν Κράτος είχε 780000 κατοίκους, όσους δηλαδή έχουν σήμερον μόνον αι Άθηναι και ο Πειραιεύς!

Σήμερον οι κάτοικοι του Έλληνικου Κράτους ανέρχονται εις 7000000. Άπό αυτους 120000 είναι Τουρκοι, 70000Έβραίοι, 30000 Άρμένιοι, 18000 Άλβανοι μωαμεθανοι και 5000 Άθίγγανοι. Όλοι οι αλλοι, δηλαδή τα 96% από όλον τόν πληθυσμόν, είναιΈλληνες.

Άν ύπολογίσωμεν και τους ομοεθνείς μας, οι οποίοι ζουν μακράν, εις τήν Αιγυπτον και εις χώρας της Ευρώπης και της Άμερικης, θα εΰρωμεν, ότι όλος ο Ελληνισμός έπι της Γης είναι περισσότερος από 8 έκατομμύρια.

…. Άλλο σπουδαίον προϊόν τών αγρών μας είναι ο καπνός. Αυτός έρχεται δεύτερος εις τήν αξίαν μετα τα σιτηρά. Άπό τήν πώλησιν τών καπνών κατά τό έτος 1936 ή Ελλάς είσέπραξε 3% δισεκατομμύρια δραχμάς. Διότι τά καπνά μας είναι έξαιρετικής ποιότητος καί τά ζητοϋν είς όλον τόν κόσμον. Δι’ αυτό ή Ελλάς είναι ή πρώτη καπνοπαραγωγός χώρα τής Ευρώπης.

Aν σας αρέσουν παλιές φωτογραφίες της Ελλάδας δείτε οπωσδήποτε και το http://www.hellenicvisualarchives.info/ στο οποίο ανεβάζουμε πολύ πιο όμορφες και σπάνιες εικόνες καθημερινά.

Δείτε επίσης:

Το ξεμάτιασμα, τα στατιστικά και ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι στο διαδίκτυο

Αν ζούσε σήμερα ο Ντα Βίντσι θα ήταν όλη μέρα στο διαδίκτυο.  Για κάποιον που …

…το Υπουργείο σας, δια βίου παιδεία και οι μύθοι που μας νανουρίζουν

“Δεν θέλω να πάω σχολείο!” Είναι ρεφραίν που ξεκινάει πριν ανοίξει καν τα μάτια του …

Για την Ελλάδα (ρε) – Μικρή ιστορία καθημερινής θητείας

(Πολύ παλιό κείμενο που θυμήθηκα τώρα που βράζει το λαϊκό αίσθημα) Έβρεχε.  Ήταν από τις …

Leave a Reply

%d bloggers like this: