Άπό παλούκι σέ παλούκι, θά τοϋ μπει τό παλούκι.

Go to top
%d bloggers like this: