Κλάνει ό νοικοκύρης, χέζει ό μουσαφίρης.

Go to top
%d bloggers like this: