Categories
Πρακτικα Σωμα Υγεια

Ποια ατυχήματα μπορούν να συμβούν μέσα στο σπίτι;

Μέσα στο σπίτι συμβαίνουν πολλά ατυχή­ματα στα παιδιά αλλά και στους ηλικιωμέ­νους. Συνήθως είναι τραύματα, θλάσεις, εξαρθρήματα, κατάγματα από πτώσεις, εγκαύματα από ζεστό νερό, αιμορραγίες κοψίματα από μαχαίρι, ηλεκτροπληξία, πτώση από μπαλκόνια ή σκάλες και άλλα.
Από στατιστικά στοιχεία έχει διαπιστωθεί ότι το 35% των ατυχημάτων γίνονται μέσα στο σπίτι και το 15% έξω από το σπίτι.
• Είναι συνηθισμένες οι δηλητηριάσεις από φάρμακα ή απορρυπαντικά στα παιδιά;
Τα φάρμακα και τα απορρυπαντικά θα πρέπει να φυλάσσονται πολύ καλά μέσα στο σπίτι γιατί είναι πολύ επικίνδυνα για τα παιδιά. Τα μεν φάρμακα περιέχουν τοξικές ουσίες για τα παιδιά ιδίως τα καρδιολογικά, τα δε απορρυπαντικά περιέχουν μεγάλες ποσότη-τες αλκάλεων ή οξέων που μπορούν να προ- καλέσουν χημικά βγκαύματα οισοφάγου στα παιδιά. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως το κέντρο δηλητη­ριάσεων (77 93 777) και να μεταφέρετε το παιδί το ταχύτερο στο νοσοκομείο παίδων.
Τα εγκαύματα από ζεστό νερό είναι συχνά στα παιδιά;
Πολλές νεαρές και επιπόλαιες μητέρες «ζεματίζουν» κυριολεκτικά το παιδί τους οτο μπάνιο προκαλώντας σοβαρά εγκαύματα στο σώμα του. ΓΓ αυτό θα πρέπει πρώτα να ελέγ­χουμε το νερό προτού κάνουμε το παιδί μας μπάνιο. Η μεταφορά του παιδιού με εγκαύ­ματα στο νοσοκομείο είναι ότι καλύτερο έχετε να κάνετε. Μην αλείφετε με διάφορες ουσίες το σώμα του παιδιού σας.
Οι πτώσεις από σκάλες πώς μπορεί να προληφθούν;
Τόσο στις σκάλες όσο και στα μπαλκόνια θα πρέπει αν υπάρχουν προστατευτικά κιγκλι­δώματα (κάγκελα). Τα παιδιά λόγω του μικρού τους όγκου εύκολα τρυπώνουν οτα κενά από τα κάγκελα με αποτέλεσμα να πέφτουν με άσχημες συνέπειες (κατάγματα, εγκεφαλική διάσειση κ.λπ.). Επίσης και οι ηλι­κιωμένοι μπορούν να γλιστρήσουν και να πέσουν εύκολα από τις σκάλες ή να γλιστρή­σουν σε χαλιά που δεν έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.

Ποιες καυστικές ουσίες βρίσκονται στο σπίτι;
Οι καυστικές ουσίες βρίσκονται παντού μέσα στο σπίτι (λουτρό, κουζίνα, αποθήκη) με τη μορφή υγρών καθαρισμού, απορρυπαντι­κών, απολυμαντικών, λευκαντικών, σαπου- νιών, αντισηπτικών, καθοριστικών φούρνων και κουζινών, καθοριστικών τζαμιών, ασβέ­στης για άσπρισμα, υγρά μπαταριών κ.ά.. Τα αλκάλια, είναι η αμμωνία, το καυστικό νάτριο, καυστικό κάλλιο, η ποτάσσα κ.λπ. Τα οξέα είναι το νιτρικό οξύ, υδροχλωρικό οξύ, οξικό οξύ, θεϊκό οξύ κ.λπ.
Καυστικές ουσίες είναι επίσης οι ενώσεις των διαφόρων αλκαλίων και οξέων όπως το υποχλωριώδες νάτριο, όπως το υδροξείδιο του καλιού ή του νατρίου, όπως το χλώριο, η φαινόλη, η φορμαλδευδη, το φωσγένιο, το χλωροφόρμιο, ο τετραχλωράνθρακας, το τρι- χλωραιθυλένιο, νιτρικό νάτριο, νιτρώδες νάτριο και άλλα πολλά που ανέρχονται στις 70.000- 80.000 ενώσεις, 22.000 από τις οποίες θεωρούνται καρκινογόνος.
Οι διάφορες καυστικές ουσίες όταν έρθουν σε επαφή με τους ευπαθείς ιστούς προκαλούν χημικά εγκαύματα. Κυρίως δημι- ουργούνται εγκαύματα στα μάτια, στον οισο- φάγο-στόμαχο και στο δέρμα. Η βαρύτητα του εγκαύματος εξαρτάται από την περιεκτι­κότητα του υγρού σε τοξική ουσία και από τον όγκο του προσληφθέντος υγρού. Τα αλκάλια προκαλούν σοβαρότερες και βαρύτερες βλάβες με αποτέλεσμα να προκαλούν σοβα­ρές ουλές και στενώσεις (οισοφάγου). Οιαδήποτε χημική ουσία η οποία έχει pH μεγαλύτερο του 8 προκαλεί εγκαύματα.
Η κατάποση καυστικών ουσιών προκαλεί έντονο πόνο και καύσο στο φάρυγγα και στο θώρακα, υπέρμετρη σιελόρροια, πυρετό. Τα βαριά εγκαύματα προκαλούν ρήξη του οισο­φάγου, μεσοθωρακίτιδα και θάνατο. Τα ελα­φρότερα προκαλούν ουλώδεις στενώσεις που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση. Η οισοφαγοσκόπηση είναι επικίνδυνη λόγω πιθανής ρήξεως του οισοφάγου. Σε περιπτώ­σεις εισπνοής ατμών, αερίων μπορεί να δημιουργηθεί πνευμονικό οίδημα ή οίδημα της επιγλωττίδας. Η αντιμετώπιση τέτοιου είδους εγκαυμάτων πρέπει να είναι άμεση. Η εξουδετέρωση αλκαλίων γίνεται με αραιω­μένο οξύ (500 cc), χυμό λεμονιού ή πορτο­καλιού (κιτρικό οξύ). Μετά μπορούμε να δώσουμε λεύκωμα ωών ή λάδι. Σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα πρέπει να γίνεται πλύση με άφθονο νερό. Η εξουδετέρωση των οξέων γίνεται με κεκαυμένη μαγνήσια (Magnesium oxide) 5-10 gr σε 200 cc ύδα- τος, μετά χορήγηση λευκώματος ωών. Ο πόνος καταπολεμάται με παυσίπονα (πεθιδί- νη – μορφίνη). Προσοχή, η πλύση του στομά­χου αντενδείκνυται λόγω του κινδύνου δια­τρήσεων ή λόγω εισροφήσεων (κίνδυνος αναπτύξεως χημικής πνευμονίτιδας). Η αντι­μετώπιση θα πρέπει να γίνεται σε εξειδικευ­μένο κέντρο. Μεγάλη σημασία έχει η αντιμε­τώπιση των πρώτων ωρών γιατί υπάρχει ο κίν­δυνος της ουλώδους στένωσης του οισοφά­γου.