Συνταγή ευτυχίας

Λάβετε μία στέγη από παλαιά κεραμίδια oλίγον μετά μεσημβρίας.
Τοποθετήστε παραπλεύρως μια φιλύρα ήδη ανεπτυγμένη αναταρασσόμενη υπό του ανέμου,
Υπερθέσατε επ’ αυτών έναν ουρανόν κυανούν, εκπλυμένον υπό νεφών λευκών.
Αφήστε τα να γίνουν. Κοιτάξτε τα.

-Εουζέν Γκιγιεβίκ