‘Εφηβοι τότε και τώρα

Εφηβος – 971μΧ ” Αλλά μετ’ ολίγον ό βασιλεύς διέταξε νά προσαγάγωσι κλίμακας εις τά τείχη* καί τούτου γενομενου, πρώτος νεανίας ό Θεοδόσιος Μεσονύκτης, έκ της ’Ανατολής καταγόμενος, σπασάμενος τό ξίφος, καί διά της άριστεράς την άσπίδα ύπερ κεφαλήν άνατείνας, άνέβη έπί τάς επάλξεις και έκτύπησεν είς τον αυχένα τον ‘Ρώσον ότι; ηθελησε νά άντιταξουν,…… Continue reading ‘Εφηβοι τότε και τώρα