Χαρακτηριστικά του τριγωνομετρικού δικτύου των Αρχαίων

Ή Χαλκίς (βόρειον τμήμα ταύτης), απέχει έξ ίσου από τάς Θήβας καί τό Άμφιάρειον, ήτοι 162 στάδια άρχαΐα (Κύκλος Εύρίπου). Ή άπόστασις αύτη είναι τό έκατονταπλάσιον τοϋ «χρυσοϋ αριθμού» 1,62. Ό αριθμός 5ε 162 αντιστοιχεί εις το άθροισμα τών αρχαίων άριθμών «μηδέν άγαν» ή «μάκαρ». Τό τρίγωνον έχει βάσιν 262 σταδίων, άρα είναι χρυσής τομής…… Continue reading Χαρακτηριστικά του τριγωνομετρικού δικτύου των Αρχαίων